MV- Isännöinti

  Matti Virtanen

  puh: 0400 622 985

  info(at)suolahti-sumiainen-vesiosuuskunta.fi

  Keiteleentie 11,

  44200 Suolahti

 

 

 

Perustamiskokouksen pöytäkirjat

 

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA PERUSTAMISKOKOUS

 

Kokouspaikka: Suolahden vanha kaupungintalo

 

Kokousaika: 26.09.2007 klo 17.00-18.00

 

Läsnä: Matti Virtanen, Eero Kähkönen, Risto Jormalainen, Ahti Maukonen, Pekka Lahti, Raimo Laitinen, Anne Hakala ja Esko Tourunen

 

Asialista:

1 § Kokouksen avaus
Matti Virtanen avasi kokouksen

 

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Virtanen. Hän toimii myös kokouksen sihteerinä ja laatii pöytäkirjan.

 

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirja käsitellään ja hyväksytään perustettavan osuuskunnan hallituksen kokouksessa, jonka jälkeen pöytäkirja allekirjoitetaan.

 

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Osuuskunnan voi perustaa vähintään kolme luonnollista henkilöä taikka yhteisöä, säätiötä tai muuta oikeushenkilöä. Tämän kokouksen koollekutsumisesta oli sovittu osanottajien yhteistapaamisessa ja paikalla oli kaikki kutsutut henkilöt. Näin kokous voitiin todeta lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

5 § Vesiosuuskunnan osakkaiden pääomamenojen maksuperusteet
Päätettiin, että Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunnan osakkailta peritään liittymismaksuna vesiosuuskunnan omistukseen mahdollisesti tulevan nykyisen alueen vesijohtoverkoston ja rakennettavan uuden vesi- ja viemäriverkoston hankinta- ja rakentamiskulut sekä niitä varten otetun lainan korko- ja hoitokulut. Lopullinen maksu vahvistetaan kun kokonaiskulut ovat selvillä. Rakentamiseen mahdollisesti saatavat avustukset huomioidaan lopullista maksua määriteltäessä.

 

Liittymismaksun 1. eränä peritään jäseniltä 800,00 euroa/liittymä, joka summa laskutetaan rakennustöiden alkaessa. Maksuaikaa on 30 päivää. Loppu liittymismaksu peritään vuosittain 15-vuoden aikana, joka on osuuskunnan pääomalainojen maksuaika.

 

Liittymismaksun voi maksaa osuuskunnalle myös etukäteen kerralla 1. maksuerän yhteydessä esi- ja yleissuunnitelman pohjalta lasketun kustannustason mukaisena. Lopullinen maksuosuus tällöinkin määräytyy myöhemmin vahvistettavan loppuselvityksen pohjalta. Etukäteen maksetut lainat täytyy osuuskunnan hallituksen käyttää lainojen ennenaikaiseen lyhentämiseen.

 

Vesiosuuskunnan toiminta-alueella aiemmin Sumiaisten kunnan vesijohtoverkkoon ( nykyään Äänekosken kaupungin vesijohtoverkko) liittyneille liittymismaksu on 80 % liittymismaksusta.

 

Muista liittymismaksun ehdoista ja useamman liittymän tarvitsevien maksuperusteista, kaukana olevien yksittäisten liittymien maksusta tai vastaavista päättää osuuskunnan hallitus. Tämä valtuutus annetaan hallitukselle viideksi vuodeksi.


6 § Vesiosuuskunnan perustamiskirjan ja sääntömallin esittely
Käytiin läpi Suolahden –Sumiaisten vesiosuuskunnan sääntöluonnos ja perustamisasiakirjaluonnos.

 

7 § Vesiosuuskunnan perustaminen ja sen sääntöjen hyväksyminen
Päätettiin perustaa Suolahden-Sumiaisten vesiosuuskunta ja laatia siitä liitteen B-mukainen perustamiskirja, jonka kaikki perustajat allekirjoittavat. Hyväksyttiin osuuskunnalle säännöt liitteen A mukaisesti.

 

8 § Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
Päätettiin, ettei osuuskunnan hallituksen puheenjohtajalle sekä jäsenille makseta kokouspalkkioita. Hallitus voi maksaa puheenjohtajan tai hallituksen jäsenten kulukorvauksia. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti.

 

9 § Valitaan vesiosuuskunnan hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet sekä koollekutsuja Valittiin osuuskunnan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

 

Varsinainen jäsen

Eero Kähkönen

Matti Virtanen

Risto Jormalainen

Anne Hakala

Pekka Lahti

Ahti Maukonen

Raimo Laitinen

Varajäsen

Matti Rissanen

Pirjo Koivuniemi

Tapio Seppä

Jaakko Silpola

Sami Varis

Kari Ahonen

Jorma Koivuniemi

 

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja ja hänen estyessä varapuheenjohtaja.

 

10 § Valitaan tilintarkastajat ja varamiehet
Valittiin tilintarkastajaksi Audiator yhtiöt, josta tarkastajana Veikko Heikkinen. Varatilintarkastajan nimeää Audiator yhtiöt tarvittaessa.

 

11 § Muut esille tulevat asiat
Ei ollut muita esille tulevia asioita.

 

12 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

 

Matti Virtanen, kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri


Pöytäkirja on tarkastettu hallituksen kokouksessa ja todettu oikeaksi


Eero Kähkönen, perustettavan vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja

© Suolahti-Sumiainen-Vesiosuuskunta 2009-2019